t'en aniras sense comentar

t'en aniras sense comentar

dilluns, 11 de febrer del 2008

que es html explicació

El html es un format per elaborar pagines webs, i s'elaboren amb etiquetes o codics sel hi ha de ficar una etiqueta al escomencament del text i al acabament del text,perque interpreteixi les etiquetes s'han de ficar d'intre de aquests simbols <> i dintre simbols s'ha de ficar el que es vol que la pagina interpetri com .
Al principi del document sel hi ha de ficar perque el document l'interpetri com a tal.
Les etiquetes s'han de escriure en ingles.el text es pot ecriure amb el idioma que es vulgui.
Aquests codics es un exemple de les etiquetes de com s'ha de escriure per que s'interpeteixi el document com html:

-codics basics de HTML

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>titol de la pagina web </title>
< BODY > fa el contingut principal del document
<table> permet fer una taula
(es poden ficar diferents colors i mides fican dintre la etiqueta de taula els seguents codics: bgcolor=red aling=4 border=4 cellespacing=4 cellpadding=4 )
<tr> permet fer una fila a la taula
<td> permet ficar un cuadret d'intre de la files de la taula
</td></tr></table>
<b> permet escriure el text en negreta </b>
(per ficar en negreta tambe es pot ficar el seguent etiqueta <strong>)
<i >text en cursiva </i>
<u> text subraiat </u>
<head>
<html>

-Es un exemple:
<u> <i> <strong><table><tbody><tr><td>contingut d'una celda</td></tr></body></table><strong><i><u>
<script> codic d'un escrit integrat a la página escrit

-Hi han mes codics que es poden buscar a les seguents pagines:
Wikipedia
www.desarrolloweb.com/html/
www.webstilo.com/html/
-Hi han mes adreçes electroniques(aquestes pagines són trobades al google)

</u></i></strong>